Tyto Prodejní a obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti smluvních stran a jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“). Smlouva a podmínky mohou být změněny pouze písemně, a to formou dodatku ke smlouvě.

Smluvní strany jsou v podmínkách označovány jako „objednatel“ a „zhotovitel“. A-MONT je tedy zhotovitelem a druhá strana je objednatelem.

Předmětem smlouvy je především zhotovení díla zhotovitelem a zaplacení ceny díla objednatelem za jeho dodání. Smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele zhotovit dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit zhotoviteli cenu díla. Vše v provedení a množství podle požadavků objednatele tak, jak je uvedeno v dokumentech, které jsou nedílnou součástí smlouvy.

Dílem se rozumí zhotovení věci zhotovitelem podle podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo a její montáž.

1. PŘEDSMLUVNÍ JEDNÁNÍ

1.1 Před uzavřením smlouvy probíhá předsmluvní jednání, které je právně nezávazné. Vzorky, ukázky, vzory vybrané v katalozích nebo prospektech mají pouze informativní charakter. Specifikace zboží je určena v katalogových listech nebo technických podmínkách, přičemž odlišnosti jsou uvedeny ve smlouvě.

1.2 Objednatel je odpovědný za technické údaje a jiné údaje, které uvedl zhotoviteli a které se týkají zboží nebo díla. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli potřebnou součinnost především v doplnění nezbytných výrobně-technických údajů podle požadavků objednatele.

1.3 Pokud nebyla před podpisem smlouvy provedena pracovníkem zhotovitele prohlídka místa dodání a montáže díla, objednatel plně ručí za správnost zadaných rozměrů výrobků, nese všechna rizika plynoucí z případného nesouladu zadaných rozměrů oken a dveří s rozměry skutečných stavebních otvorů a hradí případné náklady v důsledku toho vzniklé.

2. CENY, PLATEBNÍ PODMÍNKY, SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

2.1 Cenou se rozumí cena díla sjednaná ve smlouvě. Cena je konečná a zahrnuje pouze ty výrobky, materiály a služby v množství a ceně, které jsou uvedeny ve smlouvě.

2.2 Nárok na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli v den dokončení montáže. Za den dokončení montáže se považuje provedení montáže a předání díla objednateli. V případě, že objednatel montáž neumožní či nepřevezme od zhotovitele dílo, má zhotovitel nárok na úhradu ceny díla v den, který byl jako termín montáže stanovený buď dohodou smluvních stran, nebo byl určen písemným oznámením zhotovitele podle čl. 3.1

2.3 Objednatel je povinen do 7 dnů od podpisu smlouvy uhradit zhotoviteli zálohu ve výši 70 % ceny díla, a to na účet zhotovitele, pokud není ve smlouvě určeno jinak. Jako podklad k zaplacení zálohy slouží smlouva o dílo s uvedeným číslem účtu zhotovitele; jako variabilní symbol se použije číslo smlouvy o dílo. Doplatek ceny díla je splatný v hotovosti při předání díla, pokud není ve smlouvě určeno jinak. Povinnost uhradit zbývající část celkové ceny splní objednatel stejně tak, když celou tuto částku složí nebo převede na účet zhotovitele tak, aby byla zhotoviteli připsána na účet nejpozději v den předání díla.

2.4 Povinnost objednatele převzít dílo a uhradit cenu dle předchozího bodu není dotčena ani případnou reklamací díla podle bodu 5.13 nebo drobnými vadami díla nebránícími v jeho převzetí.

2.5 Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, objednatel je povinen uhradit zálohu nejpozději do 7 dnů od data podpisu smlouvy. Při nedodržení této lhůty se postupuje podle bodu 3.2. Smluvní strany se dohodly, že před úhradou zálohy není zhotovitel povinen plnit smlouvu.

2.6 Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny nebo s převzetím díla si smluvní strany dohodly úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení objednatele. Požadavek musí být uplatněn vždy písemnou formou.

2.7 Při prodlení zhotovitele se zhotovením díla může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,03 % z dohodnuté ceny nedodané části díla za každý den prodlení. Požadavek musí být uplatněn písemnou formou.

2.8 Datem úhrady zálohy se rozumí datum připsání částky na účet zhotovitele, datum předání hotovosti nebo úhrada na pokladně v sídle zhotovitele v Trnavě.

2.8.1 Datem úhrady konečné faktury se rozumí datum připsání částky na účet zhotovitele nebo datum předání hotovosti zástupci zhotovitele.

2.9 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo může být uhrazena také zápočtem vzájemných pohledávek a závazků, k čemuž obě strany podpisem smlouvy dávají souhlas.

2.10 Zhotovitel může požadovat přiměřené zvýšení ceny, pokud se při realizaci díla objeví potřeba provedení činností a úkonů, bez nichž nejde dílo dokončit a které nebyly v ceně za dílo zahrnuty a zároveň nemohly být zhotovitelem ani při vynaložení veškeré odborné péče předvídané v době uzavření této smlouvy. Navýšení ceny musí být oznámeno objednateli písemně. Pokud objednatel nebude se zvýšením ceny za dílo souhlasit, má právo od této smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit, avšak je povinen zhotoviteli uhradit část již zhotoveného díla a vzniklé náklady, pokud mu z dosavadní realizace díla vznikl majetkový prospěch. Neodstoupí-li objednatel bez zbytečného odkladu po doručení oznámení o zvýšení ceny od zhotovitele, je povinen zvýšenou cenu za dílo zhotoviteli řádně uhradit.

3. DOBA ZHOTOVENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

3.1 Doba zhotovení díla je uvedena na titulním listu smlouvy o dílo. Stanoví počet týdnů od data úhrady zálohy do doby, kdy bude objednatel vyzván k převzetí díla. Konkrétní den a čas předání díla v místě plnění sdělí zhotovitel za účelem zajištění součinnosti objednateli písemně, emailem nebo SMS zprávou v dostatečném předstihu před začátkem předání.

3.2 Zhotovitel má právo na prodloužení doby zhotovení díla až o 14 dnů, případně od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou zálohové faktury podle bodu 2.5. Pro případ odstoupení zhotovitele z důvodu prodlení objednatele s úhradou zálohové faktury podle bodu 2.5 je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny díla.

3.3 Zhotovitel má právo na prodloužení doby zhotovení díla v případě, že k nesplnění povinnosti zhotovitele dojde v důsledku vyšší moci nebo v důsledku neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele a nepřipravenosti místa pro montáž díla.

4. VYMEZENÍ POJMŮ

4.1 Montáží se rozumí usazení nových oken a dveří do připravených otvorů, ukotvení a zapěnění montážní pěnou bez jejího ořezávání. Součástí této montáže není ošetření připojovací spáry podle bodu 4.2

4.2 Ošetřením připojovací spáry se rozumí osazení parotěsných nebo paropropustných fólií na spáry mezi okny nebo dveřmi a stavebním otvorem, které v tomto místě zajistí splnění požadavků EN.

4.3 Montáž parapetů není součástí montáže oken a bude provedena, pouze pokud bude ve smlouvě sjednáno i zednické zapravení podle bodu 4.5.

4.4 Demontáží se rozumí destruktivní odstranění stávajících výplní otvorů tak, aby bylo možné montovat nové výplně, a jejich odnos na určené místo (podesta patra v bytovém domě, dvůr rodinného domu), pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel neodpovídá za porušení vnější fasády vzniklé v důsledku jejího špatného technického stavu, např. zvětrání, promrznutí, praskliny, odpadlé kousky atd. Demontáží se rozumí pouze demontáž dřevěných oken; demontáž ocelových oken, výloh, luxfer nebo kopilitů není součástí běžné demontáže a je zpoplatněna zvláštní položkou ve smlouvě.

4.5 Zapravením se rozumí odstranění přebytečné pěny, zednické začištění spáry mezi okny nebo dveřmi a ostěním z interiérové ​​strany, montáž parapetů dodaných zhotovitelem společně s okny. Zapravením se nerozumí oprava původních obkladů, dlažby nebo jiného obložení ostění.

4.6 Součástí každého zapravení je zároveň i oprava vnější spáry (do tl. 10 mm) pružným tmelem. Touto opravou není myšlena oprava spár, trhlin, odpadlých kusů zdiva, omítek, maleb atd. To platí pouze za předpokladu, že taková oprava je proveditelná bez nutnosti použití lešení nebo plošiny. V ostatních případech opravu vnější špalety zhotovitel neuskuteční.

4.7 V případě vzniku větších spár nebo odpadlých kusů omítky, jak je uvedeno v bodě 4.6, je možné provést jejich opravu omítkovou směsí, a to jako práce navíc. Cenu takto vzniklé práce navíc je nutno dohodnout s pracovníkem ještě před zahájením těchto prací. Úhrada této práce navíc proběhne v hotovosti pracovníkovi, který opravu provádí.

4.8 Likvidací se rozumí odvoz a následná likvidace demontovaných výplní a vzniklé suti včetně hrubého úklidu.

4.9 Dopravou se v tomto případě rozumí doprava díla na místo, které určí objednatel. Cena dopravy je uvedena ve smlouvě.

4.10 Objednatel je povinen učinit vše pro to, aby ochránil svůj majetek před poškozením v důsledku montáže a dalších prací. Zhotovitel za tento majetek nenese žádnou odpovědnost.

4.11 Zbožím se pro účely této smlouvy chápou výrobky zhotovitele v době od jejich výroby zhotovitelem do okamžiku jejich montáže do stavebních otvorů. Nedílnou součástí díla jsou i ochranné fólie na profilech, štítky na sklech a jiné označení.

4.12 Veškeré práce spojené se zabudováním výrobků do stavby je možné uskutečnit, pouze pokud venkovní teplota neklesne pod -8 ˚C, u montáže s ošetřením připojovací spáry (podle bodu 4.2) pod +5 °C. V těchto případech není možné tyto práce uskutečnit a zhotovitel během této doby není v prodlení s plněním povinností podle této smlouvy.

5. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, DODÁNÍ, PŘEVZETÍ NEBO VRÁCENÍ DÍLA

5.1 Objednatel je povinen sám a na své náklady zajistit stavební připravenost tak, aby bylo možné montáž a ostatní práce, které jsou součástí smlouvy, uskutečnit.

5.2 Pokud není stavební připravenost zajištěna ve lhůtě 2 měsíců ode dne plánovaného data montáže, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z tohoto důvodu je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 75 % z ceny díla. Zhotovitel je v případě, že není zajištěna stavební připravenost pro montáž díla, oprávněn přistoupit případně k jednostranné změně smlouvy s montáží na smlouvu bez montáže a dílo vyfakturovat se základní sazbou DPH, dílo uskladnit a požadovat po objednateli náklady za uskladnění.

5.3 Objednatel se zavazuje zajistit řádné složení a prohlídku zjevných vad výrobků po uskutečnění dopravy a uložení výrobků do doby zahájení montáže. V době od okamžiku uskutečnění dopravy výrobků do dne montáže přebírá objednatel plnou odpovědnost za ztrátu, zničení či poškození výrobků.

5.4 Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup do prostor, kde bude prováděna montáž výrobků, zajistit bezplatný odběr vody a elektrické energie, zajistit dostatečný a bezpečný průchod do místa plnění a připravit vyklizený pracovní prostor a zajistit jej proti poškození a krádeži na místě montáže.

5.5 Pokud brání řádnému zahájení montáže překážky na straně objednatele, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli náhradu škody, pokud zhotoviteli vznikne. O dobu trvání překážek se prodlužuje doba uskutečnění díla a zhotovitel není po tuto dobu v prodlení s plněním povinností podle této smlouvy. Zhotovitel může dále požadovat zaplacení namontovaných částí a objednatel se zavazuje tyto uhradit. Dále je objednatel povinen uhradit náklady navíc vzniklé vinou stavební nepřipravenosti.

5.6 Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, má každé přerušení montáže díla způsobené objednatelem za následek odpovídající posunutí konečného termínu předání díla. Pokud objednatel výslovně požaduje po zhotoviteli přerušení realizace již zahájeného díla, zavazuje se převzít namontované i dosud nenamontované prvky včetně veškerého příslušenství a jejich dohodnutou cenu řádně uhradit.

5.7 Zhotovitel se zavazuje provést jednotlivé dodávky výrobků a jejich zabudování najednou, plynule a bez přerušení. Tomu odpovídá i cena, která je za tyto práce požadovaná ve smlouvě.

5.8 Pokud nebude možné uskutečnit zabudování v souladu s ujednáním v předchozím odstavci z jakéhokoli důvodu vzniklého na straně objednatele, budou objednateli písemně vyúčtovány náklady s tím spojené nad rámec sjednané ceny díla a bude požadováno jejich zaplacení. Objednatel s tímto ujednáním výslovně souhlasí a zavazuje se k tomu, že tyto náklady nad rámec sjednané ceny díla zhotoviteli včas uhradí.

5.9 Dílo bude objednateli předáno na základě písemného předávacího protokolu, který podepíší osoby oprávněné jednat jménem zhotovitele a objednatel nebo třetí osoba určená objednatelem, která se prokáže platnou plnou mocí.

5.10 Pokud se při předání díla vyskytnou drobné vady a nedodělky, bude o tom sepsán reklamační protokol spolu s uvedením termínu jejich odstranění. Vady zjištěné dodatečně budou posuzovány s ohledem na možnou vinu objednatele nebo pracovníků provádějících následné práce.

5.10 Objednatel je povinen dílo převzít i tehdy, pokud dílo vykazuje drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Pokud objednatel odmítá takové dílo převzít i po opakované výzvě, strany se dohodly, že v takovém případě bylo dílo řádně převzato objednatelem a zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu.

5.11 Pokud bude dílo zhotovováno v období přesahujícím jeden měsíc nebo pokud bude dílo zhotovováno po částech v jednotlivých časových etapách specifikovaných ve smlouvě, bude po ukončení každého měsíce nebo časové etapy následovat dílčí předání a převzetí díla. Po každém takovém dílčím předání je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu za částečnou dodávku a objednatel je povinen ji uhradit. Písemný zápis o tom pak bude mít i formu dílčích předávacích protokolů a závěrečného předávacího protokolu.

5.12 Pokud se objednatel nedostaví k převzetí díla ani v náhradním termínu, je zhotovitel oprávněn nechat podepsat předávací protokol důvěryhodnou a nestrannou osobou místo zhotovitele. Smluvní strany se dohodly, že v případě druhého nedostavení se objednatele k převzetí díla, přestože byl zhotovitelem k tomuto převzetí řádně vyzván, platí domněnka, že dílo bylo dnem náhradního termínu k převzetí díla zhotoveno a předáno objednateli řádně, včas a bez vad.

5.13 Objednatel prohlašuje, že stav prostor, ve kterých bude prováděna montáž, bude v době montáže v souladu s požadavky platných předpisů z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožárních předpisů, hygienických předpisů a ostatních relevantních zákonných nařízení, pokud se k místu montáže vztahují.

5.14 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla, pokud nenastalo dříve.

5.15 Pokud objednatel požaduje celkovou kompletaci plastových výrobků (osazení okenních a dveřních kliček, krytek kování, vložek zámků dveří, montáž žaluzií a další úkony) až po ukončení montáže a předání díla objednateli, je povinen tak uskutečnit písemnou formou v protokolu o dodatečné montáži. Pokud k tomu dojde, bere na vědomí právo zhotovitele požadovat doplacení prokazatelných nákladů s tím spojených.

5.16 Objednatel je povinen odstranit ochrannou fólii na profilech nejpozději do 3 měsíců od data montáže, v opačném případě ztrácí záruku na její bezpečné odstranění.

5.17 V případě použití parotěsných a paropropustných fólií (podle bodu 4.2) je nutné do 4 měsíců tyto fólie zapravit omítkou nebo jinak ošetřit proti slunečnímu záření.

6. VÝHRADNÍ VLASTNICTVÍ

6.1 Objednatel se stává vlastníkem díla až úplným zaplacením ceny díla včetně eventuálních prací navíc, úroků z prodlení a naúčtovaných smluvních pokut. Při prodlení s úhradou ceny je zhotovitel oprávněn dílo objednateli odebrat, aniž by to bylo považováno za porušení smluvní povinnosti nebo odstoupení od smlouvy.

6.2 Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy pro nezaplacení ze strany objednatele, kterému byl předmět díla již dodán, aniž by dosud přešlo vlastnictví k němu na objednatele, je zhotovitel oprávněn předmět díla od objednatele přivézt zpět, případně i demontovat již zabudované výrobky z objektu objednatele. Objednatel se zavazuje v takovém případě odvoz, případně demontáž díla umožnit a strpět.

6.3 Objednatel je povinen informovat zhotovitele okamžitě o prohlášení konkurzu na svou osobu, o zahájení insolvenčního řízení, o vstupu do likvidace, jím podaném návrhu na vyrovnání nebo na vyhlášení konkursu. Dále je povinen neprodleně oznámit zásah třetí osoby ve vztahu k dílu, které je předmětem výhrady vlastnictví, nebo k postoupeným nárokům s předáním podkladů potřebných pro intervenci.

6.4 Pro případ, že do okamžiku úhrady celkové ceny díla objednatelem bude dílo dále odevzdáno či zdánlivě předáno třetí osobě, např. jako součást dalšího díla či jiné dodávky, je objednatel povinen tuto třetí osobu písemně informovat o existenci výhrady vlastnického práva ve prospěch zhotovitele a upozornit ji na to, že není vlastníkem díla a není oprávněn s ním nakládat za účelem jeho prodeje. Pokud tato situace nastane, je objednatel povinen o tom neprodleně písemně vyrozumět zhotovitele.

7. ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

7.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stálobarevnost bílých profilů 10 let, na vyráběná okna a dveře 7 let, na parapety, dveřní výplně, barevné profily a práce tvořící dílo 2 roky a na ostatní výrobky a doplňky (např. žaluzie, rolety, sítě, samozavírače) 2 roky.

7.2 Záruční doba na dílo zhotovené zhotovitelem začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem nebo v případě odepření převzetí díla v den dokončení montáže.

7.3 Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé neodborným zacházením nebo skladováním, za vady vzniklé při dopravě nebo montáži v případě, že ji nezajišťuje zhotovitel, a za vady vzniklé z důvodu vyšší moci (vis major).

7.4 Právo z odpovědnosti za vady musí objednatel uplatnit u zhotovitele písemnou formou ihned po zjištění vad. Telefon a fax. číslo pro ohlášení vad je 0850 111 900, email: a-mont@a-mont.cz. Reklamace musí vždy obsahovat číslo zakázky, datum a rok montáže, jméno, kontaktní adresu, telefon a přesný popis vady. K nahlášení reklamace je možno využít i reklamační formulář na www.a-mont.cz.

7.5 Podrobný popis možností uplatňování reklamace v rámci záruky společně s vymezením případů, kdy nelze ohlášený servisní případ posuzovat jako reklamační, je uveden v Reklamačním řádu zhotovitele, který je dostupný ve všech pobočkách a prodejních kancelářích zhotovitele.

7.6 Zhotovitel se zavazuje řádně uplatněné vady splňující podmínky uvedené v Reklamačním řádu na své náklady odstranit nejpozději do 30 dnů od data uplatnění vady.

7.7 Při poskytnutí záruční opravy zhotovitelem je objednatel povinen poskytnout potřebnou součinnost, zejména umožnit vstup do prostor, kde se nachází dílo, komunikovat se zástupci zhotovitele, kteří reklamaci řeší, dohodnout se a odsouhlasit včas způsob odstranění vady, umožnit zhotoviteli odvoz díla nebo jeho částí, na které se vztahuje uplatnění záruk za účelem odstranění vad apod.

7.8 Pokud nebude reklamace oprávněná, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náhradu škody vzniklé projednáváním takovéto bezdůvodné reklamace dle platného ceníku servisních prací.

8. OSTATNÍ

8.1 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující listiny:

  • titulní list smlouvy s uvedením ceny díla, rozsahu montáže, termínu plnění a výše zálohy, místa uskutečnění montáže
  • rozměrové a cenové vyobrazení oken a doplňků
  • tyto Prodejní a dodací podmínky

8.2 Obě smluvní strany prohlašují, že je jim obsah těchto listin známý a že s jejich obsahem souhlasí.

8.3 Smlouva o dílo je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

8.4 Podpisem smlouvy obě smluvní strany shodně prohlašují, že smlouvu přečetly a svými podpisy potvrzují, že se všemi podmínkami smlouvy, technickými parametry, provedením výrobků, doplňků a způsobem zabudování souhlasí tak, jak je uvedeno ve smlouvě. Zároveň jsou si vědomy, že na případné reklamace plynoucí z neporozumění nebude brán po uzavření smlouvy zřetel.

8.5 Obě smluvní strany shodně prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a potvrzují, že nebyla sepsána v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy.

8.6 Objednatel nesmí svá smluvní práva bez výslovného souhlasu zhotovitele převést na třetí osobu.

8.7 Ztratí-li některá ustanovení v těchto podmínkách nebo některé ustanovení v rámci jiných dohod svou platnost, nedotýká se to platnosti všech ostatních ustanovení a dohod.

8.8 Obě strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění smlouvy v tajnosti, nezveřejňovat a neposkytovat třetím osobám žádné informace, které získaly v souvislosti s realizací smlouvy, které by mohly poškodit vzájemné vztahy nebo jednu ze smluvních stran nebo které je nutné vzhledem k jejich povaze považovat za důvěrné.

8.9 Smluvní strany a jejich zástupci podepsaní pod smlouvou prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě, jako např. identifikační čísla, čísla účtů a jejich oprávnění zastupovat smluvní stranu, jsou pravdivé. Smluvní strany se zavazují okamžitě informovat druhou smluvní stranu o změně těchto údajů.

8.10 Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené smlouvou, podmínkami apod. se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a ostatními platnými právními předpisy.

8.11 Pro případ doručování listin souvisejících se smlouvou (faktura, odstoupení, reklamace apod.) platí, že budou zasílány na adresu smluvní strany uvedenou ve smlouvě. Při pochybnostech platí, že listina byla doručena třetí pracovní den ode dne jejího odeslání doporučeným dopisem na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve smlouvě.

8.12 Zhotovitel se zavazuje všechny získané osobní údaje využívat výhradně k řádnému plnění smlouvy a ručí za nakládání s nimi v souladu se zákonem č. v platném znění, k čemuž dává objednatel podpisem smlouvy souhlas.

8.13 Objednatel dává zhotoviteli souhlas s případným použitím fotografií dodaného díla a referenčního odkazu.

RODINNÝ DŮM NA MÍRU

Nenašli jste v naší nabídce ani v žádném katalogu rodinný dům, který by se vám líbil?

Neváhejte nás kontaktovat a my vám ochotně poradíme.