INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT

v souladu s článkem 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) a v souladu s § 19 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“)

Jelikož v souvislosti se zpracováním Cookies dochází ke zpracovávání osobních údajů, chtěli bychom Vás jako dotčenou osobu informovat o Vašich právech a podmínkách zpracování Vašich osobních údajů. Zároveň bychom Vás chtěli ujistit, že ochrana Vašich osobních údajů je pro naši organizaci důležitá a za tímto účelem máme zavedeny bezpečnostní opatření v souladu s GDPR.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A KONTAKTNÍ ÚDAJE PROVOZOVATELE

A – MONT PLUS, s. r. o.
Skladová 2
Trnava 917 01
IČO: 47 630 311
DIČ: 2024013530
Telefonní číslo: +420 722 512 215
E-mail: info@dvere-amont.cz
Odpovědná osoba:

CO JSOU COOKIES?

Jsou to krátké, obvykle textové soubory, generované webovým servrem, které se ukládají na počítači uživatele (návštěvníka webové stránky), a to prostřednictvím webového prohlížeče daného uživatele (v případě, že jsou na straně webového prohlížeče povoleno). Když se uživatel později vrátí na stejnou webovou stránku, prohlížeč pošle tyto uložené cookies zpět na webový server, které si před tím uložil na počítači uživatele. Tzv. Session cookies mají krátkou životnost a mažou se po ukončení aktuální návštěvy, resp. po zavření prohlížeče.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Soubory cookies umožňují zkvalitňovat a přizpůsobovat služby provozovatele poskytované prostřednictvím webové stránky.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas se zpracováním svých osobních údajů – Čl. 6 odst.1 písm. a) GDPR (§ 13 odst.1 písm. a) Zákona)

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím kategoriím:

  • Příjemce ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci: Není
  • Příjemce v státě (EU a EHP) – Poskytovatel webhostingu za účelem uchovávání a / zálohování údajů- Poskytovatel IT servisu / údržby (pouze k nahlédnutí)
  • Poskytovatel trackovacích služeb za účelem zkvalitňování služeb

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍ ZEMĚ NEBO MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI

Není a ani se nezamýšlí.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH DAT

· Dočasné cookies jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele po dobu, dokud neopustí web a mažou se po ukončení aktuální návštěvy, resp. po zavření prohlížeče. · Trvalé cookies mají životnost po dobu stanovenou v parametrech cookies, která je 24 hodin.

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

V souladu s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochraně osobních údajů) máte jako dotyčná osoba: – právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům (Čl.15 GDPR) týkajících se Vaší osoby,

  • právo na opravu (Čl.16 GDPR) Vašich osobních údajů,
  • právo na vymazání (Čl.17 GDPR) Vašich osobních údajů nebo
  • právo na omezení (Čl.18 GDPR) zpracování osobních údajů,
  • právo namítat (Čl.21 GDPR) zpracování osobních údajů, jakož i
  • právo na přenositelnost (Čl.20 GDPR) osobních údajů,
  • právo podat stížnost orgánu dozoru-právo podat návrh na zahájení řízení podle §100 Zákona,

Své práva můžete uplatnit písemně na adresu sídla provozovatele nebo na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví tohoto dokumentu. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

POUČENÍ O PRÁVĚ kdykoliv odvolat svůj souhlas

Máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů týkající se trvalých cookies kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím tlačítka Odvolat poskytnutý souhlas se zpracováním trvalých cookies nebo písemně na e-mailovou adresu a-mont@a-mont.sk Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeném na souhlasu před jeho odvolaním. Dočasné cookies může uživatel kdykoliv odstranit, a to změnou nastavení svého webového prohlížeče. Existuje mnoho způsobů na řízení cookies. Prostudujte si prosím pokyny Vašeho prohlížeče nebo pomocníka, abyste dozvěděli více o tom, jak přizpůsobit nebo upravit nastavení Vašeho prohlížeče.

POSKYTNUTÍ VAŠICH OSOBNÍCH DAT JE DOBROVOLNÉ

V případě, že nesouhlasíte se sledováním cookies, Vaše osobní údaje nebudou pro daný účel zpracovávat a nemá to pro Vás žádný právní dopad / následky. Omezení cookies však může mít vliv na některé funkce, které jsou k dispozici na webové stránce provozovatele nebo vliv na správné zobrazování a fungování webové stránky.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ VČETNĚ profilovaného

Provozovatel při zpracovávání osobních údajů pro daný účel nepožívá automatizované individuální rozhodování, ani profilování.